Klikając WYŚLIJ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Dom Maklerski Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie, przy ul Grzybowskiej 81, tel. +48 22 539 5555 oraz 801 321 456 na warunkach opisanych niżej w celu odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. Podstawą prawną przetwarzania przez DM przekazanych danych jest wyrażona przez Państwa zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. ‘a’ Rozporządzenia UE 2016/679), a jej wyrażenie jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania i w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane te będą przechowywane i przetwarzane w podanych celach w okresie nie dłuższym niż jeden rok od ostatniego z Państwem kontaktu, a po tym czasie tylko w celach archiwalnych i przez okres wymagany prawem. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit ‘f’ Rozporządzenia UE 2016/679 dane Państwa mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionych interesach Administratora w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego (Motyw 47). Macie jednak Państwo prawo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w sposób opisany w Polityce Prywatności DM. Macie Państwo także prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, do żądania przeniesienia danych z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym także żądania usunięcia danych z uwzględnieniem jednak treści akapitów wyżej. Sposób przekazywania wszystkich żądań jest opisany w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://dmbps.pl/informacje/113/Polityka__Prywatnosci
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych przez Dom Maklerski umów służących realizacji świadczonych przez Dom Maklerski usług. Możecie Państwo w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Maklerskim jest osoba wskazana Uchwałą Zarządu i dostępna pod adresem email daneosobowe@dmbps.pl.

Formularz kontaktowy z www.dmbps.pl